زاخېلوال:افغان دولت دې پاتې طالب بندیان خوشې کړي

زاخېلوال:افغان دولت دې پاتې طالب بندیان خوشې کړي