امارات‬⁩ متحده عربی کمک های حاوی ۱۳ تن وسایل پزشکی و معاینه پزشکی را به ۱۴ کشور جزایر "اقیانوس آرام" (فیجی ، کیریباتی ، جزایر مارشال ، نائورو ، پاپوآ گینه نو ، ساموآ ، جزایر سلیمان ، تونگا ، تووالو ، وانواتو و ایالت های میکرونزی متحده ، پالائو ، جزایر کوک ). ارسال کرده است


Source: i.redd.it

 

گروه بهداشت و درمان “ام بی اف هیلث سکویر” از افتتاح اولین مرحله بیمارستان چندتایی "GBR" خبر داد؛ به عنوان اولین مرکز پزشکی که در طول همه گیری های کرونا در ⁧‫#دبی‬⁩ افتتاح شد ، این نشان دهنده استحکام و قدرت اقتصاد و جذابیت سرمایه گذاری در امارات دبی است


Source: i.redd.it