امارات‬⁩ متحده عربی کمک های حاوی ۱۳ تن وسایل پزشکی و معاینه پزشکی را به ۱۴ کشور جزایر "اقیانوس آرام" (فیجی ، کیریباتی ، جزایر مارشال ، نائورو ، پاپوآ گینه نو ، ساموآ ، جزایر سلیمان ، تونگا ، تووالو ، وانواتو و ایالت های میکرونزی متحده ، پالائو ، جزایر کوک ). ارسال کرده است


Source: i.redd.it