Namdroling Monastery Bylakuppe, Mysore [4608×2304][OC]


Source: i.redd.it