Takayama Spring Festival (today) [OC]


Source: i.redd.it